Saturn Fitness

Ważny komunikat

Zarząd spółki Saturn Fitness Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje o uzgodnieniu w dniu 22 marca 2024 r. planu połączenia spółki (dalej jako „Spółka Przejmowana 1”), ze spółkami:  

(i) Benefit Systems spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-844), przy placu Europejskim 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919, REGON 750721670, NIP 8361676510, kapitał zakładowy: 2.958.292,00 zł, wpłacony w całości, BDO 000558784 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”)

oraz

(ii) Total Fitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-389), Al. Bohaterów Września 9, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920049, REGON: 389965227, NIP: 7011051683 (dalej jako: „Spółka Przejmowana 2”),

dalej Spółka Przejmowana 1  i Spółka Przejmowana 2 łącznie jako „Spółki Przejmowane”.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa.

WAŻNENowa Strefa Klienta 

W terminie 9-10.01.2024 r. nastąpiła zmiana systemu do obsługi naszych Klientów. W związku z tym:
- Strefa Klienta zmieniła nazwę na Portal Klienta>>
- W celu zalogowania do Portalu Klienta konieczne jest zresetowanie hasła.
 - Zmianie uległy zasady zapisów na grupowe zajęcia fitness.
- Dotychczasowa aplikacja została wyłączona. Informacje na temat uruchomienia nowej aplikacji przekażemy wkrótce. 

Do każdego Klubowicza wysłaliśmy drogą mailową szczegółowe informacje dotyczące zmian i nowych funkcjonalności, w tym instrukcje dotyczące resetu hasła oraz zasad zapisów na zajęcia grupowe.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Zespołami Klubowymi.

header_saturn

Nasze Kluby